Mål

img_9309

Vår förskoleklassundervisning är målstyrd. Vi arbetar aktivt utifrån Lgr11, lokala styrdokument och skolans egna utarbetade dokument (bl a lärstrategier), förskoleklassens egna mål (utarbetade från skolans mål), förskoleklassens pedagogiska hjul inom olika ämnesområden samt reflektions och planeringsdokument.

Elevernas arbete är målstyrt från dag 1. I år började vi höstterminen med att introducera 2 av våra 7 lärstrategier, ”Ansträngning” och ”Reflektion”. Dessa strategier återkopplar vi till dagligen oavsett sysselsättning, när vi ser att barnen utför strategierna eller när de skulle kunna användas/utvecklas. Att ”lyssna aktivt” ”samarbeta” och ”delta” blir ledord i vår verksamhet. Målen skrivs på tavlan för att ständigt återkopplas till. ”Reflektion” i helgrupp eller i mindre grupper pågår ständigt, för att kartlägga förkunskaper, utveckla arbetsområden eller för att behandla aktuella händelser (ofta inom värdegrund). Reflektionen dokumenteras och ligger sedan till grund för oss pedagoger när vi diskuterar hur undervisningen ska utvecklas. Reflektionen möjliggör för eleverna att få syn på sitt eget och andras lärande, att komma vidare utifrån den återkoppling de får och utveckla sitt lärande vidare.

”Ansträngning” blir ett av målen som eleverna arbetar med varje dag. Hur ska jag anstränga mig för att inte ge upp när jag möts av en utmaning? Eleverna får mål presenterade för sig inför olika uppgifter, målen är antingen kopplade till Kunskap och bedömning eller Normer och värden. De får även möjlighet att välja egna mål, i samråd med oss pedagoger, utifrån vad de själva känner att de behöver träna på inom olika områden tex lek, socialt samspel, finmotorik, matematik, NO, svenska, so (Lgr11).

Elevernas utvärdering av terminens arbete synliggjorde för oss hur en större del av eleverna uppfattar att ett målstyrt arbetssätt för dem framåt i sitt lärande. En av eleverna utryckte det så här: Jag har lärt mig vilket mål jag ska ha vid olika tillfällen, hur jag kan tänka!

 


Prenumerera på nya blogginlägg

Välkommen till bloggen forskoleklass.se.

Vi som skriver bloggen heter Cathrine Kayser Palmqvist och Anna Macken. Vi arbetar som pedagoger i förskoleklass i Linköpings kommun och delar ett intresse av att föra ut tankar om synligt lärande, likvärdighet i förskoleklass samt om att komma vidare från integrering av förskoleklassen i skolan till inkludering.

Vi skriver ur ett systematiskt kvalitetsarbetspersepktiv, där de delar/strategier vi berättar om är utvärderingsbara och revideras kontinuerligt.

Ett välfungerande systematiskt kvalitetsarbete innebär att verksamheten planeras, genomförs och synliggörs utifrån verksamhetens styrdokument och mål och visioner, i vårt fall ”Kunskap på riktigt och trygghet som känns”.

 


Prenumerera på nya blogginlägg