Att lära sig lyssna aktivt

En ny grupp ska skapas, nya kontakter knytas, nya kunskaper skapas. Gruppen ska användas till det kollegiala lärandet barn/barn, vuxen/barn,barn/vuxen.

Att lyssna aktivt, att lära sig att höra vad andra faktiskt säger skapar förutsättningar för att förstå varandra och utveckla det egna tänkandet. Mångfalden av tankar som finns i gruppen blir då synliga, inte bara för oss själva, utan för alla. Detta leder i sin tur till en ökad språklig, begreppslig förståelse och förmåga att tillägna sig ny kunskap.

Det förväntas av dig i gruppen att du visar respekt för allas tankar och kunskaper. Barnen uppmuntras av oss pedagoger att genom samtal utveckla strategier för att lösa problem, ställa hypoteser och utforska. Som pedagoger finns vi nära som stöd och reflektionsledare, där vi kan belysa förhållningssätt, utveckla tankar genom öppna frågor och klargöra oklarheter.

På vår skola är Hållbar Utveckling en stor del av vardagen. Det betyder att begreppet finns med när vi skapar trygga grupper där individen känner att den utvecklas, utmanas och inkluderas. Det finns med när vi skapar hållbara kunskaper, arbetar med förmågor som analysförmåga, kommunikationsförmåga, begreppsförmåga, metakognitivförmåga, procedurförmåga. Vi samtalar om och utvecklar olika strategier för att generera ett vidare lärande hos varje individ.


Prenumerera på nya blogginlägg