Lärande lek

Vallastaden är en helt ny stadsdel i Linköping, under uppbyggnad. Där pågår många olika projekt och barnen möter nya intryck varje dag. Grundskolan har valt att arbeta tematiskt med Vallastaden som inspiration. Alla barn och pedagoger har tillsammans besökt området för att få intryck, lära sig om entreprenörskap och få ta del av tankarna kring att bygga upp en ny stadsdel. Sedan har vi påbörjat temat på skolan med att barnen själva får skapa Vallastaden på olika sätt. De har fått måla något de kopplar ihop med stadsdelen, för att skapa en gatubild.  De har fått(och kommer få)  bygga i olika material.

Barnen reflekterar mycket över att alla byggnader är olika, att det skulle kunna bo många olika människor i dem, med olika bakgrunder och förutsättningar. Liksom på vår skola ska alla få ha en självklar plats.

Vi diskuterar samhällsfunktioner och samhällsnormer, demokratiska förhållningssätt, kollektivet och jaget.  Teknik, naturvetenskap och matematik behandlas i diskussioner och hypoteser om byggnadsstilar, materialval, bärighet och hållbar utveckling.

Allt detta utförs i förskoleklass med leken i centrum. Nedan har vi genom konstruktionslek byggt upp expot (Vallastaden 2017)som precis varit.

I leken kan alla vara delaktiga, alla inkluderas och allas tankar beaktas. De sociala normerna blir naturliga att diskutera i turtagning och samspel. En god strategi för leken är den dynamiska tanken, att våga använda sin egen kreativitet samt att låta sig inspireras av andra. Den lärande leken är en strategi för lärande men också för undervisning. Som pedagog har vi alltid en medveten tanke om vad leken genererar i form av kunskap och utmaning. Det gäller att skapa relevanta förutsättningar.

 


Prenumerera på nya blogginlägg

Dynamiskt eller statiskt tankesätt?

Att tänka dynamiskt eller statiskt påverkar lärandet på olika sätt.  Med ett statiskt tankesätt är det lätt att fastna i det svartvita tänkandet, antingen kan jag något eller så kan jag det inte. Jag är född med vissa egenskaper och kompetenser och kan inte göra mycket för att påverka dem.

I ett dynamiskt tankesätt är möjligheterna till lärande större, mina egna gränser för vad jag har förmåga till, är vidare, spektrumet större. Jag tror på min förmåga att lära mig saker, att kunna ta till mig kunskap och klara av att utmana mig i nya situationer.

Konstruktion av Vallastaden, barnen inspireras av de många olika byggnadsteknikerna de ser omkring sig.

Under leken upptäcker barnen att förutsättningarna förändras, det konstruktionsmaterial de använder går åt i pågående parallell lek. Detta skapar en konflikt i hur ”jag” kan tänka nu, hur kan jag lösa konflikten: ska jag kräva att få materialet av någon annan eller kan jag tänka på ett nytt sätt för att fortsätta leken?

Här ser vi ett exempel på hur ett dynamiskt tankesätt avgör att konflikten uteblir. Leken utvecklas.  När pedagogerna är uppmärksamma och snabbt kan reflektera tillsammans med barnen ges förutsättningar för nya lösningar och utmaningar. Elevens otränade öga ser ibland inte riktigt vad som fattas medan vi kan sätta ord på kunskapsglappet och uppmuntra till nya, förbättrade försök. (Hjort och Furenhed, 2016)

Ett samtalsklimat som präglas av det dynamiska tankesättet ger förutsättningar att vara lösningsinriktad och våga testa hypoteser och strategier.

Läslyftet ger oss många intressanta textsamtal. I och med det dynamiska samtalsklimatet tillåts barnen uttrycka frågeställningar, hypoteser och det förväntas att alla lyssnar på alla.

Referenser:

Hjort och Furenhed, Effektiv undervisning meningsfullt lärande,  2016,Natur och Kultur.

 


Prenumerera på nya blogginlägg

Att arbeta utifrån barnens tankar

Värdegrundsarbetet pågår kontinuerligt. Där det finns människor finns en värdegrund. I skolan behöver vi ha ett gemensamt förhållningssätt till lärande, för att lärmiljöerna ska kunna tillgodose varje individs behov av kunskap. I lärandet måste det finnas en progression och då är samspelet i gruppen en viktig byggsten. Alltså måste värdegrunden ständigt bearbetas och behandlas i alla ämnen.” Jag ska få vara mitt bästa jag” oavsett plats eller situation.

Eleverna har reflekterat kring hur de vill bli behandlade samt behandla andra på vår skola. Samtliga klasser och fritids har haft råd (klass,fritidsråd) då denna fråga har diskuterats. Utifrån detta har en samanställning av normer gjorts. Ordet respekt var frekvent förekommande och därför bestämde vi oss för att göra en djupdykning i det. Vad betyder det? Vilka kopplingar kan eleverna göra och vilka sammanhang sätter de in begreppet i?

Varför måste vi lyssna så mycket på varandras tankar? Eleverna har börjat reflektera över att vi tänker så mycket tillsammans. Ibland kan det vara jobbigt att dela sina tankar och att behöva ta del av vad andra tänker. Eleverna märker att de behöver vara källkritiska. Jag kan ta del av det du säger men välja vad jag gör av det. I reflektionen ovan uttrycker eleverna just detta.

De demokratiska processerna upplevs och erfars genom turtagning, lyssna aktivt, förståelse för andras tankar och rätt att uttrycka dem. Lgr 11 säger:

Undervisningens ska syfta till att stimulera elevernas allsidiga utveckling och lärande. Den ska ta sin utgångspunkt i elevernas behov och intressen samt i det kunnande och de erfarenheter som eleverna tidigare har tillägnat sig, men också kontinuerligt utmana eleverna vidare genom att inspirera till nya upptäckter och kunskaper. Undervisningen ska ta tillvara olikheter och mångfald och på så sätt ge eleverna möjlighet att fördjupa sin förståelse för olika sätt att tänka och vara.

 

 

Referens:

Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet; Skolverket 2011, reviderad 2016


Prenumerera på nya blogginlägg

Självmedvetenhet

Hur lär jag mig att förstå mitt eget handlande? Hur skapas en trygghet i det egna tänkandet där jag vågar uttrycka mina tankar och kan ta till mig det andra tänker? Bilden ovan föreställer målet Lyssna aktivt. Vi använder det på flera olika sätt i vår verksamhet, både i aktiviteter där eleverna ska träna sig i att lyssna på andra och i aktiviteter där eleverna ska träna sig i att vara trygga i sin egen tankeförmåga.

Strategin blir viktig för att eleverna ska kunna uttrycka behov och tankar om sitt eget lärande samt aktivt kunna ingå i sammanhang där det sker kooperativt lärande.

För att synliggöra för eleverna att deras tankar, enskilt och tillsammans, är viktiga använder vi oss av deras uttryck och resonemang vidare i undervisningen. Detta kan innebära att en elevs reflektion om regndroppar i en vattenpöl blir hela klassens laboration om ytspänning nästa dag. Läroplanen säger:

Genom undervisningen i förskoleklassen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att :

pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling,

kommunicera i tal och skrift i olika sammanhang och för skilda syften,

ord och begrepp som uttrycker behov, känslor, kunskaper och åsikter.

Hur ord och yttranden kan uppfattas av och påverkar en själv och andra,

Självmedvetenhet i tanke och handling är en viktig komponent i att förstå sitt eget lärande. Självmedvetenhet leder till metakognition och metakognition leder till större självmedvetenhet. Hjort och Furenhed(2016) skriver om det meningsfulla lärandet, det lärande som går på djupet hos varje person och som utgår från varje lärsituation och varje person varje gång.

För att kunna undervisa på detta sätt måste det finnas ett öppet klimat där allas tankar kommer fram och behandlas i undervisningen. Pedagogerna måste se och bekräfta varje elev varje dag samt föra pedagogiska samtal i undervisningssyfte med fokus på det ständiga lärandet.

Referenser:

Skolverket: Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 Reviderad 2016

Simon Hjort och Ambjörn Furenhed: Effektiv undervisning meningsfullt lärande, Natur och Kultur, Stockholm 2016

 

 


Prenumerera på nya blogginlägg

Grodan hittar en vän.

En dag hittar Grodan en nalle i skogen… Som introduktion av läslyftet, som just nu pågår i Linköpings kommun, har vi valt att arbeta med berättelsen, Grodan hittar en vän, av Max Velthuijs. I arbetet med texten reflekterar eleverna kring empati och förhållningssätt till sin omgivning. De får goda förutsättningar att lyssna aktivt till varandra och dela med sin av sina tankar. De begrundar olika begrepp och ord, och vi söker djupare förståelse för texten genom öppna frågor.

När vi arbetar med de öppna frågorna utvecklas lärandet genom ämnesöverskridande aktiviteter.

Grisen har ett hemligt recept, Vad ingår i det? Hur många kakor får vännerna var? osv. Eleverna kan koppla ihop aktiviteten till sin egen vardag och egna erfarenheter. Här ovan har de använt sina kunskaper i ett samarbete med problemställningen ”Baka valfritt antal kakor till de sex vännerna”.

Utifrån de olika aktiviteterna återkopplas momentet till barnen. Vi reflekterar om aktiviteten tillsammans och upptäcker nya perspektiv och lösningar samt får förankra ord och begrepp vi använt.

Här visas ett exempel på en reflektion ur berättelsen.

För oss pedagoger är lärstrategin Koppla ihop (jag bygger ny kunskap på det jag redan kan) viktig att implementera i elevernas lärande. Vårt mål är att alla ska förstå principen av att kunskap ständigt förnyas.


Prenumerera på nya blogginlägg