Ett gemensamt matematikspråk

Förskolebarn fångar spontant upp matematiska begrepp. Som i alla övergångar mellan verksamheter är det avgörande för individens fortsatta lärande att utmanas för att utvecklas. Det matematiska språket bör följa eleven, som en röd tråd genom hela hens utbildning, redan från förskolan.  Arbetet med att knyta an till barnens tidigare språk och erfarenheter pågår kontinuerligt, genom reflektion, samtal och återkoppling. Några av skolans viktigaste uppgifter är att se till att elever utvecklar god taluppfattning, god problemlösningsförmåga, analysförmåga, resonemangsförmåga och kommunikationsförmåga. I mötet med matematiken och med fokus på lärandet bör vi lärare använda korrekta matematiska ord och begrepp tillsammans med barnen, dels  när vi återkopplar till deras resonemang och eget matematikspråk och dels när vi presenterar nya begrepp och matematiska problem.

  • Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar förmågan att argumentera logiskt och föra matematiska resonemang. Eleverna ska genom undervisningen också ges möjlighet att utveckla en förtrogenhet med matematikens uttrycksformer och hur dessa kan användas för att kommunicera om matematik i vardagliga och matematiska sammanhang                    (kursplan Lgr11)

Hos oss på Vallastadens skola arbetar vi med många kommunikationsformer för att uttrycka tankar och idéer. Lärandet sker främst genom att få pröva och spegla sina tankar i samtal,  genom att lyssna,  argumentera, fråga, koppla ihop egna tankar med andras, reflektera, observera, återkoppla till kamraters processer, och sedan prova sina tankar i nya sammanhang.

Eleverna utmanas i att uttrycka, följa och utveckla mål för sin egen arbetsprocess, sin egen insats. Genom samtal mellan pedagog och elev tydliggörs syftet med arbetet. Det är viktigt att förstå varför jag gör något och vart jag är på väg. Förstå vilka förmågor jag använder för att utföra min uppgift. Förstå vilka förmågor jag behöver träna på. För detta krävs ett språk. Så skapas förutsättningar för arbetsprocessen att utvecklas genom nya strategier och verktyg. Ansträngningsnivån hör samman med intresse, och därför utgår vi mycket från elevernas perception och förförståelse och skapar förutsättningar för att alla kan vara delaktiga. Speciellt när något nytt presenteras. Ett gemensamt språk påverkar också hur vi lär oss, hur vi förstår varandra, och hur vi kan utmana både oss själva och varandra. Metakognition betyder att tänka över sitt tänkande och görande, tänka parallellt med att utföra en handling, som att tänka samtidigt som man läser. Här är det viktigt för oss att hjälpa eleven förstå varför hen väljer en specifik metod och hitta nya strategier utifrån elevens egna tankar.

En del ord kan man faktiskt kalla matematikord, eftersom de sällan förekommer i mera vardagliga sammanhang……I det sammanhanget vill jag gärna framhålla betydelsen av att läraren själv frekvent använder sådana ord som är viktiga för matematiken. Även om man inte ställer krav på att barnen direkt ska kunna använda dem i sitt aktiva ordförråd. (Malmer, 2002, s.49)

Referenser:

Lgr 11, Skolverket

Malmer, G. (2002). Bra matematik för alla. Andra upplagan. Studentlitteratur


Prenumerera på nya blogginlägg

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *