Ihärdigt lärande

Grit(engelska) på svenska översatt som Gry eller ihärdighet är en tanke som lanserats av den amerikanska psykologen Angela Lee Duckworth. Tanken bygger på att människor med mycket gry lyckas bättre med att genomföra aktiviteter eller livsmål med hög måluppfyllelse. Hur man skapar gry hos människor är inte belagt men Angela diskuterar själv vikten av ett dynamiskt tankesätt.

Vi vill gärna ge oss in i diskussionen om hur man i undervisningen kan skapa möjligheter till att få elevernas gry att växa.Arbetet med att göra elever målmedvetna säkrar elevernas delaktighet och deras lust att lära. Arbetet med att implementera ett dynamiskt tankesätt påbörjas dag 1.

Motgångar och utmanade uppgifter behövs för att situationen ska ge förutsättningar för reflektion, att tänka kring känslan och tanken att inte ge upp, utan se behovet av att tillägna sig nya strategier för att utveckla sitt lärande. Att arbeta med kortsiktiga mål, här och nu, och långsiktiga mål, att se uppgifter/aktiviteter som ett led i en rad processer för att nå målen t ex i år 3/6/9, livskunskap med god social kompetens, redan under förskoleklassåret blir en viktig del av undervisningen.

Undervisning med tydlighet och förväntningar skapar en god lärmiljö. Förutom ett klassrum med ett dynamiskt tankesätt och demokratiska processer där allas tankar är viktiga för alla, där vi ingår i ett kooperativt lärande genom att lyssna aktivt och delge våra egna tankar, där vi tillåts säga och göra på olika sätt, där vi tillåts vara olika, stötta varandra och utmana varandra, är det också viktigt med rutiner.

Rutiner och processer i klassrummet och andra lärmiljöer blir genomförbara genom att skapa trygghet och förståelse av arbetsgång, tydliga kriterier och metoder, att klargöra syftet och målet med aktiviteten eller arbetsstrategin och genom att utarbeta en struktur i att utmana varje elev utifrån individuell progression i lärandet. Fokus måste ligga på elevens egna mål för aktivitetsinsatsen och hens delaktighet och effektivitet. För oss pedagoger är det viktigt att ge god återkoppling till elevens förståelse av processen och hens delaktighet och utveckling. Då blir lärandet mer synligt för både eleven och oss pedagoger.

Att verka i processer där lärandet behandlas på många olika sätt, genom diskussion i detta fall utifrån en bok och sedan kunna implementera diskussionen i ett vidare arbete, skapar långsiktiga mål. Det ger djupare förståelse för innehållet i kunskaperna om ämnet och självmedvetenhet om processen. Vi måste låta lärande ta tid!

 

Referenser:
TED Talk: Angela Lee Duckworth, Youtube


Prenumerera på nya blogginlägg

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *